Tidligere strategier

Her kan du downloade og læse om de tidligere gældende strategier vedrørende it og digitalisering.

Læs den seneste digitaliseringstrategi for folkekirken og Kirkeministeriet

It-strategi 2017-2022

It-strategien for Folkekirkens It beskriver de politikker, teknologier og styringsmodeller, som Folkekirkens It vil anvende som grundlag for at levere og udvikle it-ydelser til Folkekirken og Kirkeministeriet.

It-strategien er gældende for perioden 2017-2022.

It-strategien følger de rammer, der er fastlagt i Digital Strategi 2016‐2020 for Kirkeministeriet og folkekirken, it‐arkitekturprincipper for Folkekirkens It samt It-sikkerhedspolitik for Kirkenettet. Dermed understøtter it-strategiens valg og tiltag realiseringen af den digitale strategi.
 

Læs It-strategi 2017-2022
 

Digital strategi 2016-2020

It-Styregruppen og Folkekirkens It har omsat folkekirkens mission til nogle indsatsområder, som kan give retning og være styrende for anvendelsen af teknologi, der understøtter løsning af de daglige opgaver, som ligger fjernt fra forkyndelse, oplæring og sjælesorg m.v., som er kirkens væsentligste opgaver.

Læs Digital strategi 2016-2020
Læs handlingsplan for Digital strategi 2016-2020
Læs Folkekirkens It’s arkitekturprincipper 2016-2020

It-strategi 2013-2015

Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Kirkenettet.

Ved Kirkenettet forstås det it-netværk, som ministeriet og folkekirkens institutioner er tilsluttet. Kirkenettet er et lukket netværk bestående af datalinjer, it-arbejdspladser med et standardiseret softwareprogram foruden applikationer til administrative processer som personregistrering, sagsbehandling, løn- og personaleadministration og økonomistyring. Hertil kommer en række systemer, som præster og menighedsråd kan anvende i det pastorale og kirkelige arbejde.

Strategien er en revision af It-Strategi 2010-2012. Ved revisionen er der sket en ajourføring med hensyn til de teknologier, som anvendes. Desuden er it-styregruppens[2] beslutning om, at der i de kommende år skal være et tydeligt fokus på processer og anvendelse blevet indarbejdet, sådan at fokus ikke kun er på teknologi.

It-Styregruppen har endvidere med It-Strategi 2013-2015 det ønske, at der sker en betydelig styrkelse af menighedsrådenes it-anvendelse.

For Folkekirkens It betyder det, at fokus i de kommende år rettes mod implementeringsprocesser, information og uddannelse af brugerne. Det indebærer samtidig, at videreudvikling og brugernes udnyttelse af de eksisterende muligheder får en betydelig højere prioritet end nyanskaffelser.

Stiftsadministrationernes centerdannelse omkring løn- og personaleadministration, gravstedsaftaler og kapitalforvaltning samt plansager foruden sognenes anvendelse af Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) samt den fælles Kirkekalender er sammen med Regeringens Digitaliseringsstrategi de vigtige indsatsområder i de nærmest kommende år.

Læs It-strategi 2013-2015
Læs handlingsplan for It-strategi 2013-2015
Læs Folkekirkens It’s arkitekturprincipper 2013-2015

It-strategi 2010-2012

Strategien er først og fremmest revideret, fordi der i løbet af 2008 og 2009 er sket nogle betydelige - den gang planlagte - system- og platformudskiftninger, som på det tekniske plan bringer Kirkenettet afgørende skridt nærmere en Service Orienteret Struktur (SOA). Udskiftningerne har desuden - i forhold til brugerne - introduceret så mange nye muligheder, at it-styregruppen har fundet det relevant at foretage revisionen. For It-Kontoret, der fungerer som sekretariat for it-styregruppen, er dette en meget glædelig udvikling, primært fordi strategien nu indgår som et vigtigt redskab i forbindelse med udarbejdelse af den et- til toårige handlingsplan, ligesom strategien - sammen med handlingsplanen - udgør et vigtigt fundament i budgetprocessen.

Strategien følger som hidtil den skabelon, som Statens It-Råd anbefaler i Vejledning om ministeriernes it-strategier.

Ved revisionen, som alle It-Kontorets medarbejdere har deltaget i, er det tilstræbt at synliggøre de målgrupper, strategien er rettet mod. Det er brugerne af Kirkenettet, dvs. præsterne, som udgør mere end halvdelen af de daglige brugere. Herudover medarbejderne i ministeriet og stiftsadministrationerne, som hovedsaglig beskæftiger sig med administrative opgaver. Endvidere er det kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer, der både udfører administrative såvel som rent kirkelige opgaver. 

Læs It-strategi 2010-2012
Læs arkitekturprincipper for Kirkenettet

It-Strategi, 2008-2012

Det er it-strategiens udgangspunkt, at folkekirken er forankret i de lokale sognemenigheder, og den skal derfor sikre de lokale sognemenigheder gode arbejdsbetingelser i det daglige virke.

Kirkeministeriets og folkekirkens it-strategi understøtter digitaliserings­strategiens* målsætning om, at borgeren med ét klik skal kunne vælge at modtage alle breve fra myndigheder - herunder folkekirken - digitalt.

Borgerne skal i videst muligt omfang kun aflevere oplysninger til det offentlige én gang.

Det er en målsætning at gøre digital indberetning og kommunikation obligatorisk på en række områder i den interne folkekirkelige forvaltning, og det vil derfor løbende blive undersøgt, hvilke ydelser og arbejdsprocesser det vil være mest værdifuldt at digitalisere.

Folkekirkens interne myndighedssamarbejde er forankret i en række fællesskaber såsom Kirkenettet, Det Administrative Fællesskab, det fremtidige ESDH-system og FLØS (Folkekirkens Lønservice) samt ved et princip om, at der så vidt muligt anvendes de samme standardiserede it-løsninger og værktøjer i alle folkekirkens enheder.

Samarbejdet med Landsforeningen af Menighedsråd om It-Skrivebordet, der anvendes af menighedsrådene, er af strategisk betydning for digitaliserings­processen og dermed for en fortsat effektivisering af folkekirkens forvaltning.

Læs It-strategi 2008-2012
Læs Regeringens digitaliseringsstrategi, "Mod bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde"