Bedemænd

Information og vejledning til bedemænd i forbindelse med Covid-19 tiltag

Hent vejledningen til udskrift

Hvordan skal en bedemand anmode om begravelse/bisættelse på vegne af de pårørende, når datoen for højtideligheden endnu er ukendt?

I tilfælde, hvor du skal anmode om en begravelse/bisættelse, men der som følge af den nuværende situation er usikkerhed om, hvornår den kirkelige handling/ højtideligheden kan afholdes, skal du gøre følgende:

1) Hvis afdøde skal kremeres først, og handlingen skal foregå over urnen:

  • Udfyld anmodningen med oplysning om præst, kirke og en fiktiv dato et år frem fra d.d.
  • Skriv i bemærkningsfeltet, at datoen for højtideligheden er fiktiv pga. den nuværende situation.

Begravelsesmyndigheden vil på den baggrund træffe en afgørelse, hvor kirkegård /krematorium /skifteretten vil blive informeret om, at den endelige dato endnu ikke er fastlagt, og at afdøde skal kremeres INDEN den kirkelige handling

2) Hvis afdøde skal kremeres efter den kirkelige handling:

OBS: hvis fristen på 8 (nogle steder 14) dage for jordfæstelse eller ligbrænding overskrides, kræver dette stadigvæk dispensation, se her.

  • Udfyld anmodningen med oplysning om præst, kirke og en fiktiv dato et år frem fra d.d.
  • Skriv i bemærkningsfeltet, at datoen for højtideligheden er fiktiv pga. den nuværende situation.
  • Vedhæft en evt. dispensation til at forlænge fristen.

Begravelsesmyndigheden vil på den baggrund træffe en afgørelse, hvor kirkegård /krematorium /skifteretten vil blive informeret om, at den endelige dato endnu ikke er fastlagt, og at afdøde skal kremeres EFTER den kirkelige handling

3) Hvis afdøde skal jordfæstes:

OBS: hvis fristen på 8 (nogle steder 14) dage for jordfæstelse eller ligbrænding overskrides, kræver dette stadigvæk dispensation, se her.

  • Udfyld anmodningen med oplysning om præst, kirke og en fiktiv dato et år frem fra d.d.
  • Skriv i bemærkningsfeltet, at datoen for højtideligheden er fiktiv pga. den nuværende situation
  • Vedhæft en evt. dispensation til at forlænge fristen.

Begravelsesmyndigheden vil på den baggrund træffe en afgørelse, hvor kirkegård /krematorium /skifteretten vil blive informeret om, at den endelige dato endnu ikke er fastlagt.

I alle tre tilfælde skal dette ske efter forudgående aftale med en præst i det sogn, hvor højtideligheden skal foregå.

Ny løsning til anmodning om begravelse eller ligbrænding

Folkekirkens It har som planlagt sat den nye løsning til Anmodning om begravelse og ligbrænding i drift den 13. januar 2020.

Den nye løsning giver en række forbedringer. Først og fremmest understøttes oplysninger til brug for tilrettelæggelse af begravelseshandlingen bedre og dernæst understøtter løsningen også de sager, hvor der skal ske askedeling ligesom sager hvor afdøde skal til udlandet også kan behandles digitalt.

Til de bedemænd, som indsender anmodningen gennem et bedemandssystem, er der udviklet en ny snitflade, som er sat i drift den 13. januar. Systemleverandørerne er efter test af ændringerne alle klar til at sende via den nye snitflade.

Bedemænd, som via fuldmagt anvender løsningen på Borger.dk, vil fra onsdag den 15. januar møde den nye løsning her. Løsningen lever op til Digitaliseringsstyrelsen krav med hensyn til tilgængelighed og design og har desuden passeret den obligatoriske offentlige brugertest.

Afgørelserne, som træffes af begravelsesmyndigheden, har fået nyt udseende. Se eksempler på afgørelser.

Beskrivelse af integrationen mellem PERSON og bedemandssystemer V 2.6
XML-skemaer som zip-fil
Begravelse KirkegårdeKremeatorierDSS integration


Filerne er pakket i ZIP formatet.

Folkekirkens It forbeholder sig at kunne foretage ændringer i snitfladen.

Spørgsmål og svar

Skal begravelsesmyndighed også have papirdødsattest?

Spørgsmål: En bedemand fortæller, at hendes kordegn siger, at hun har fået besked fra Kirkeministeriet om, at hvis et dødsfald sker på hospitalet, skal de have den originale dødsattest til opbevaring. De kan godt godkende anmeldelsen på baggrund af den elektronisk indberettede dødsattest, men de skal have den originale dødsattest til opbevaring. Er det virkelig korrekt?

Svar: Vi har ikke ændret i vores vejledning, heller ikke til begravelsesmyndighederne. Papirdødsattesten er ikke nødvendig, når en digital dødsattest er tilgængelig i begravelsesmyndighedens sagsbehandlingssystem. Det er dog alene begravelsesmyndigheden, som kan se, om dette er tilfældet.

 

Erklæring fra pårørende om ikke-medlemskab

Spørgsmål:En bedemand klager over, at alle præster i Aarhus forlanger en ekstra erklæring fra de pårørende, hvis der ikke skal medvirke en præst, når der er medlemskab af Folkekirken. Bedemanden finder, at det burde være nok, at de pårørende skriver under på dødsanmeldelsen, hvor de jo bekræfter, at det er afdødes ønske.

Svar:Iht. Begravelsesloven skal begravelsesmyndigheden træffe afgørelse, bl. a. på baggrund af ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år. At undersøge dette hører således til begravelsesmyndighedens opgave.

 

Dødsattest uden underskrift

Spørgsmål:En bedemand har nogle sager, hvor lægen har indberettet dødsattesten digitalt med digital signatur. Lægen har så givet medlemmet side 1 af dødsattesten på papir. Den digitale dødsattest er blevet forsinket i systemet, således at kordegnen ikke kan se denne i sit system. Kordegnen vil ikke acceptere bedemandens papirudgave af side 1 af dødsattesten, da den ikke er underskrevet med kuglepen af lægen. Dette er meget upraktisk for bedemanden. Kan det virkelig være rigtigt?

Svar: Ja. Lægen skal underskrive dødsattesten efter gældende regler.

 

Dødsattest med påtegning C og D

Spørgsmål: En bedemand er i forbindelse med nogle sager kommet i tvivl om, hvordan dødsattester skal håndteres i forbindelse med retslægeligt ligsyn. Kan det ske digitalt?

Svar:Har en dødsattest påtegning C, kan dødsfaldet registreres ud fra en elektronisk dødsattest. Men den originale papirdødsattest med politiets påtegning i rubrik D skal altid til begravelsesmyndigheden. 

Tidligere informationer vedr. systemer

Som et led i regeringens digitaliseringsstrategi skal pårørende indsende Anmodning om begravelse eller ligbrænding via Borger.dk

Til systemet er der udviklet en snitflade, således at bedemænd, som anvender et it-system til udfyldelse af Anmodning om begravelse eller ligbrænding kan indsende oplysningerne direkte fra deres eget system.

Det er en betingelse for anvendelsen af snitfladen, at det system der skal indberettes fra, er certificeret af Folkekirkens It. Der skal indgås en tilslutningsaftale, før snitfladen kan anvendes.

Når anmodningen modtages hos begravelsesmyndigheden, sammenholdes den med dødsattesten. I mere end halvdelen af sagerne modtages dødsattesten digitalt via SEI (Statens Seruminstituts Elektroniske Indberetningssystem) hvor lægerne skal indberette dødsfald.

Systemet er desuden udviklet sådan, at anmodningen og begravelsesmyndighedens afgørelse kan sendes digitalt til de krematorier og kirkegårde, som anvender et "krematorie- og/- eller kirkegårdssystem".

Det er Folkekirkens It der leverer og udvikler borgerindberetningen henholdsvis den API, der gør det muligt at indsende anmodningen via et bedemandssystem. Tilsvarende er det Folkekirkens It, der har udviklet det system, som begravelsesmyndigheden anvender; herunder de API'er som gør det muligt for begravelsesmyndigheden at kommunikere med krematorie- og kirkegårdssystemer.

Få mere information om systemer til brug på krematorier og kirkegårde

Folkekirkens It tilbyder, at anmodning om begravelse eller ligbrænding kan indsendes digitalt.

Digitaliseringen er sket som et led i gennemførelsen af regeringens digitaliseringsstrategi (2011-2015). Det betyder, at Folketinget ved lov har besluttet at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende de digitale løsninger fra 1. december 2013.

Målsætningen er, at 80 pct. af al offentlig post samt 80 pct. af alle ansøgninger, anmeldelser og indberetninger bliver digitale inden udgangen af 2015.

I forhold til begravelsesanmodningen betyder digitaliseringen, at borgere (anmeldere) kan udfylde og indsende en anmodning om begravelse/ligbrænding via en selvbetjeningsløsning på www.borger.dk.

Selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk er udviklet til borgerne, men den kan også benyttes af bedemænd eller andre, som - på baggrund af en fuldmagt fra de pårørende - kan indsende anmodningen.

At selvbetjeningsløsningen er udviklet til borgere, betyder bl.a., at den ikke særskilt understøtter bedemandsforretninger.

Til bedemænd, som anvender et ”bedemandssystem”, er der mulighed for, at anmodningen indsendes via bedemandens system. Se eventuelt afsnittet ’Om bedemandsløsningen (integration)’.

Bedemands-, krematorie- og kirkegårdssystemer udvikles og leveres ikke af Folkekirkens It, men af private leverandører.

 

Kontaktperson: Projektleder/specialkonsulent Sofie Navntoft Pedersen

Evt. henvendelser til Capevo om den tekniske løsning sker for egen regning!

Tidligere orienteringer til bedemænd

Jeg vil gerne vide mere om tilslutningsaftalen                                                                                                                                                                    
Se hele tilslutningsaftalen