En nutidig folkekirke

- Digitaliseringsstrategi for folkekirken og Kirkeministeriet 2020-2025

Folkekirkens og Kirkeministeriets digitaliseringsstrategi udstikker pejlemærker for udviklingen af digitale redskaber og rammer for folkekirkens kirkelige og administrative opgaver i et femårigt perspektiv. 

Strategien er udformet i dialog med folkekirkelige repræsentanter og interessenter gennem samtaler og møder i hele landet med menighedsråd, ansatte, præster og provster m.fl. samt med repræsentanter for bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Kordegneforeningen. Fokusområder og pejlemærker har desuden været hovedtemaet for Folkekirkens Digitaliseringskonference, som It-Følgegruppen afholdt i oktober 2019, og som har givet input og retning for strategien.

Det fremgår af grundloven, at den danske folkekirke er evangelisk-luthersk og understøttes af staten. Folkekirkens centrale opgaver omfatter forkyndelse, undervisning, diakoni og mission. Folkekirken udfører desuden en række administrative og forvaltningsmæssige myndighedsopgaver.

Kirkeministeriet fungerer som folkekirkens øverste administrative myndighed samtidig med, at der er et udstrakt lokalt selvstyre. I Kirkeministeriet varetager Folkekirkens It drift og udvikling af ministeriets og folkekirkens fælles it-løsninger.

Digitaliseringsstrategien for folkekirken og Kirkeministeriet 2020-2025 er udarbejdet af folkekirkens It-Følgegruppe og godkendt af kirkeministeren.

Strategien bygger på 20 år med en markant øget digitalisering i folkekirken, hvor der er indhøstet mange og forskelligartede erfaringer med digitalisering i sogne, provstier og stifter og blandt folkekirkens fælles institutioner.

Formålet med strategien er at opstille pejlemærker for fortsat meningsfuld digitalisering i en nutidig folkekirke, som på den ene side interagerer med samfund, borgere og medlemmer på tidens vilkår, men som på den anden side ikke nødvendigvis kan eller skal gøre det på alle tidens præmisser. Strategien skal gøre det muligt for folkekirken at være tilstede digitalt, og at løse administrative opgaver bæredygtigt og effektivt, men uden at give køb på integritet eller værdier.

Strategiens pejlemærker knytter sig til fire fokusområder, som folkekirkelige repræsentanter finder relevante i relation til digitalisering for både de enkelte menighedsråd og folkekirken som helhed. Fokusområderne er SERVICE, SAMARBEJDE, SYNLIGHED og SIKKERHED.

Digitaliseringsstrategien er en strategi for alle folkekirkens aktører i de løbende overvejelser og beslutninger om, hvordan man gerne vil være folkekirke i det enkelte sogn, provsti eller stift. I tilknytning til digitaliseringsstrategien findes en it-strategi, som skal sikre, at konkrete digitaliseringsinitiativer gennemføres med de mest hensigtsmæssige tekniske midler og procedurer.

Digitalisering i folkekirken er et samspil mellem overordnede målsætninger, teknologiske muligheder og konkrete beslutninger.

Digitaliseringsstrategien udstikker de generelle pejlemærker og principper for digitalisering i folkekirken.

It-strategien beskriver muligheder og krav til teknologi, metoder og dokumentation.

It-Følgegruppen rådgiver om fælles og centrale digitaliserings-initiativer, inden der træffes beslutning om iværksættelse.

Den enkelte myndighed og institution tager aktivt stilling til og beslutter, hvordan man ønsker at bruge digitaliseringen lokalt, inden for de gældende regler og rammer.