Kommissorium for It-Følgegruppen

It-Følgegruppen har til opgave at:
 

  1. have indseende i By-, Land- og Kirkeministeriets forvaltning af ministeriets og folkekirkens fælles it-aktiviteter og løbende rådgive ministeriet herom
  2. rådgive departementschefen om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for By-, Land- og Kirkeministeriet og folkekirken,
  3. rådgive departementschefen efter anmodning i spørgsmål om By-, Land- og Kirkeministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling.

Som forudsætning for sin rådgivning skal It-Følgegruppen have indsigt i By-, Land- og Kirkeministeriets løbende it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, styring og prioritering. Folkekirkens It, der er ministeriets it-enhed, skal i den forbindelse stille styringsredskaber, som sikrer gennemsigtighed i it-budgetter og projekter, business case modeller mv. til rådighed for It-følgegruppen.  

It-Følgegruppen forelægges kommissorier for de brugergrupper som Folkekirkens It opretter og afslutter, og som skal sikre systematisk brugerinddragelse i den løbende udvikling af it-ydelser.  
It-Følgegruppen afholder én gang årligt en it-konference, hvor brugergrupperne deltager.  
It-Følgegruppen afholder 4-5 møder årligt. Møderne kan i et vist omfang afholdes som videomøder. 

It-Følgegruppen består af:
 

  1. En biskop.
  2. En stiftskontorchef. 
  3. Et medlem udpeget efter indstilling fra Landsforeningen af Menighedsråd. 
  4. Et medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks Provsteforening.  
  5. En it- og digitaliseringssagkyndig. 
  6. Kirkeministeriets departementschef.

Se It-Følgegruppens nuværende medlemmer


Medlemmerne udpeges af kirkeministeren for 4 år ad gangen og kan genudpeges. 
Formanden udpeges af kirkeministeren. Formandskabet varetages af en, der ikke er ansat i Kirkeministeriet.
Kontorchefen for Folkekirkens It er sekretariat for It-følgegruppen.