Systemejerskab

Som led i den omstilling af styringen af folkekirkens it-aktiviteter, som kirkeministeren besluttede i 2017, har By-, Land- og Kirkeministeriet siden 2018 arbejdet aktivt på at styrke brugerinvolvering og inddragelse i beslutninger om nye it-projekter, mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter, og klarere principper for relationen mellem Folkekirkens It og ”forretningen” (dvs. de relevante organisatoriske enheder i folkekirken).

Et væsentligt element i arbejdet omfatter en præcisering af rollen som systemejer og projektejer i forhold til større it-systemer og it-projekter. Den overordnede hensigt er at placere initiativet og ansvar for nye it-projekter det sted i forretningen, som skal drage nytte af et nyt system, ligesom ansvaret for og incitamentet til at videreudvikle eksisterende systemer i videst muligt omfang bør placeres i forretningen fremfor i Folkekirkens It. Folkekirkens It understøtter til gengæld både drift og udvikling med it-faglig bistand på baggrund af tydelige projekt- og leveranceaftaler med den ansvarlige enhed i forretningen.