SYNLIGHED

- I et digitaliseret samfund

Fokusområdet SYNLIGHED handler om at understøtte folkekirken i at være synlig og tilgængelig i samfundet. Synlighed er afgørende for folkekirkens relation til borgere og medlemmer.

Folkekirken har altid benyttet sig af både ord og skrift til at adressere eksistentielle og dagligdags spørgsmål om livet. Det sker i dag også digitalt. Stadig flere sogne benytter sig af forskellige sociale medier og hjemmesider til at synliggøre deres aktiviteter, værdier og visioner.

Folkekirken har som andre institutioner behov for både at kunne kommunikere bredt og at kunne henvende sig til præcise målgrupper. Det gælder både i forhold til kommunikation til borgere og medlemmer og i forhold til de ansatte.

Også den grafiske visuelle fremstilling af folkekirken på forskellige hjemmesider og sociale medier har betydning for brugernes oplevelse af folkekirken.

Digital kommunikation som særskilt og vigtig kompetence

- Et pejlemærke

Folkekirkens opgaver kræver meget kommunikation – både når de udøves, og før de udøves. Det sker i meget stort omfang i det fysiske møde mellem mennesker og i det levende ord, eller med brug af telefon og sms’er. Men det sker i stigende grad også digitalt.

Kommunikationen giver øget opmærksomhed omkring folkekirkens opgaver, tilbud og værdier. Det kan medvirke til at styrke kirken som lokalt samlingspunkt og til at fastholde folkekirkens synlighed som en institution i samfundet.

Når nogle folkekirkelige repræsentanter fremhæver, at kirken ikke altid er så synlig, som man kunne ønske, så fremhæves ofte manglende digitale kommunikations- og formidlingskompetencer som en af udfordringerne. I forhold til lokale kommunikative kompetencer handler det om, at det kan være svært at vide præcist, hvem man kommunikerer til og hvordan på forskellige digitale platforme, herunder sociale medier. Det er derfor også svært at gøre kommunikationen tydelig og præcis.

Folkekirkens ansatte er ikke nødvendigvis ’digitalt indfødte’ og er dermed ikke vokset op med digitale løsninger som en del af hverdagen. Det betyder, at viden i forhold til kommunikation på de digitale platforme mange steder er begrænset. Der er flere steder i folkekirken gode erfaringer med, at frivillige, som har erfaringer fra fx deres arbejdsliv, bidrager til at løse kommunikationsopgaver.

Det er et strategisk pejlemærke, at digital kommunikation betragtes som en særskilt og vigtig kompetence. Det indebærer at understøtte kompetenceopbygning om digital kommunikation fx via digitale læringsredskaber.

Målet er at sikre, at folkekirken bredt kan opbygge viden og læring til brug for at kunne kommunikere på lige fod med andre institutioner og aktører i et digitaliseret samfund.

Bedre viden om, hvordan digital kommunikation lykkes

- Et pejlemærke

Formålet med digitale nyheder og andre former for kommunikation kan være mange, fx at et menighedsråd ønsker at gøre opmærksom på et arrangement, øge kendskabet til et bestemt emne eller at tiltrække flere til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken.

Kommunikation, etablering af relationer og placering af kirken på digitale platforme er tids- og ressourcekrævende. Derfor er det også et udbredt ønske at vide, hvad der bliver læst, på hvilket medie og hvorhenne i informationstilbuddet på fx en hjemmeside. Det er via digitale redskaber muligt at måle effekten af fx et nyhedsbrev, en artikel eller en kampagne. Man kan fx måle på, hvilke nyheder, artikler m.v., der har flest visninger, hvor lang tid brugeren gennemsnitligt opholder sig ved nyheden, og hvad brugeren klikker videre til bagefter.

Effektmåling kræver nogle særlige digitale måleredskaber, som kan give folkekirken som afsender viden om, hvad brugere og modtagere af kirkens kommunikation reagerer på, henholdsvis ikke giver respons på.

Viden om brugernes adfærd på nyhedsbreve, sociale medier, kirkens hjemmeside m.v. kan bruges til at planlægge fremtidigt indhold på siden. Det er også et redskab til, at menighedsrådet m.fl. kan lave en kommunikationsstrategi for, hvordan information fra kirken når frem til brugerne.

Det er et strategisk pejlemærke at bidrage til bedre viden om, hvordan digital kommunikation lykkes. Det indebærer, at folkekirkens aktører har adgang til viden om digitale måleredskaber, som kan fortælle om brugernes færden på kirkens hjemmesider m.v.

Målet er, at folkekirken har mulighed for at målrette og følge op på sin digitale kommunikation og at tilrettelægge kommunikationsstrategier, som er baseret på viden om, hvad der virker bedst.