Folkekirkens IT » Strategi

It-Følgegruppen

Kommisorium for It-Følgegruppen  

It-følgegruppen har til opgave:  

1. at have indseende i Kirkeministeriets forvaltning af Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-aktiviteter og løbende rådgive ministeriet herom,  

2. at rådgive departementschefen om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken,  

3. at rådgive departementschefen efter anmodning i spørgsmål om Kirkeministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling.  

Som forudsætning for sin rådgivning skal It-følgegruppen have indsigt i Kirkeministeriets løbende it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, styring og prioritering. Folkekirkens It, der er ministeriets it-enhed, skal i den forbindelse stille styringsredskaber, som sikrer gennemsigtighed i it-budgetter og projekter, business case modeller mv. til rådighed for It-følgegruppen.  

It-følgegruppen forelægges kommissorier for de brugergrupper som Folkekirkens It opretter og afslutter, og som skal sikre systematisk brugerinddragelse i den løbende udvikling af it-ydelser.  

It-følgegruppen afholder én gang årligt en it-konference, hvor brugergrupperne deltager.  

It-følgegruppen afholder 4-5 møder årligt. Møderne kan i et vist omfang afholdes som videomøder.  

 

It-følgegruppen består af:  

1. En biskop.  

2. En stiftskontorchef.  

3. Et medlem udpeget efter indstilling fra Landsforeningen af Menighedsråd. 

4. Et medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks Provsteforening.  

5. En it- og digitaliseringssagkyndig. 

6. Kirkeministeriets departementschef.

 

Medlemmerne udpeges af kirkeministeren for 4 år ad gangen og kan genudpeges. 

Formanden udpeges af kirkeministeren. Formandskabet varetages af en, der ikke er ansat i Kirkeministeriet.

Kontorchefen for Folkekirkens It er sekretariat for It-følgegruppen.

 

It-Følgegruppen har i perioden indtil 31. oktober 2021 følgende medlemmer:

  • biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro

  • næstformand i LM’s bestyrelse menighedsrådsformand Inge Kjær Andersen (Hans Egede Sogns Menighedsråd, Ålborg Budolfi Provsti)

  • provst Jørgen Christensen, Hillerød Provsti (Frederiksborg Slotssogn)

  • kontorchef Asger W. Gewecke, Fyens Stift
  •  

  • departementschef Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet.