Folkekirkens IT » Strategi

It-Styregruppen

Kommisorium for It-Styregruppen

It-Styregruppens formål er at forholde sig til it-strategiske spørgsmål. Styregruppen skal herunder i fornødent omfang medvirke til at gennemføre den til enhver tid foreliggende it-strategi samt skabe grundlag for fremtidige it-strategi-oplæg for Kirkeministeriet og folkekirken.

It-Styregruppen behandler hvert år på et møde i april måned Folkekirkens It's budgetudkast med henblik på indarbejdelse af endeligt budget i fællesfondsbudgettet inden udgangen af april måned.

It-Styregruppen skal desuden rådgive kirkeministeren i sager om evt. tildeling af støtte til it-projekter, hvor projekterne har et indhold af folkekirkelig karakter. Eventuel støtte behøver ikke at være af økonomisk karakter.

Styregruppen forudsættes at holde sig orienteret om nye landvindinger inden for it og forholde sig til, hvordan man med fordel kan anvende it.

Gruppen kan deltage i konferencer og sammenhænge i øvrigt, hvor it og særlig it-strategi drøftes og formidles. Derudover kan styregruppen selv indbyde til konferencer og seminarer.

It-Styregruppen kan efter behov supplere sig med personer, der skønnes at kunne bidrage til styregruppens arbejde.

Der afholdes 2-3 møder eller samlinger årligt.

For en god ordens skyld bemærkes, at styregruppens nedsættelse ikke indskrænker it-ledelsens ansvar og kompetencer i forhold til drift og udvikling af infrastruktur og applikationer.

 

Styregruppen har følgende medlemmer:

 • Afdelingschef Steffen Brunés, Kirkeministeriet (formand)
 • Menighedsrådsformand Inge Kjær Andersen, for Landsforeningen af Menighedsråd
 • Biskop Henning Toft Bro, for biskopperne
 • Provst Peter Birch, for Danmarks Provsteforening
 • Sognepræst Jens Bjerrum Degn, for Den danske Præsteforening
 • Kontorchef Asger W. Gewecke, for stiftskontorcheferne
 • Kordegn Jørgen Hvolbye Lauritzen, for Danmarks Kordegneforening
 • Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, Kirkeministeriet
 • It-chef Torben Stærgaard, Folkekirkens It

 

Herudover deltager følgende som observatører i it-styregruppen: 

 • Udviklingschef Flemming Vium Nielsen, Landsforeningen af menighedsråd
 • Redaktør Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk
 • Konsulent Bo Peiter Hansen, Den Danske Præsteforening
 • Specialkonsulent Jacob Ølgaard-Nicolajsen, Kirkeministeriet (Økonomikontoret)